วันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3)ประจำปีการศึกษา2562เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำ ความสามัคคี ณ ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

Kroobannok Education News