วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการบันทึกเทปกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อความสำเร็จของโครงการความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นแบบ Active Learning โดยใช้ชุดนวัตกรรมต้นเเบบ Teacher Tool Kits (TTK) เชฟทองสะอาด และGPAS 5 Steps และในการนี้ได้ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ใจสูงเนิน และอาจารย์ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Kroobannok Education News