วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ดร.เอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล นางอมรรัตน์ งามสร้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายเชิดพงศ์ พฤกษพงศ์ นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และนางสุวรรณ แสงจันทร์พนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม เพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News