วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งประกอบด้วยดร.เอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล ประธานคณะกรรมการ ฯ ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รองประธานคณะกรรมการ ฯ นางสาวดลนภัส ประดับนิล และนางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ คณะกรรมการ ฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News