วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาพร้อมด้วยคณะครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมต้นแบบ Teacher Tool Kits (TTK) ได้เข้าร่วมเเสดงผลงานนวัตกรรมนำ้พริกลงเรือ นวัตกรรมครูสู่นักเรียน โดยวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการประกาศเดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤติ COVID-19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ผ่านระบบ Zoom โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และในการนี้คณะครูที่ได้รับรางวัลได้ร่วมบันทึกเทปการสัมภาษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเพื่อเผยเเพร่นวัตกรรมต่อไป

Kroobannok Education News