ขอเชิญนักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจในการเรียนภาษาจีน เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนแบบผสมผสาน ( CIT Model ) ผ่านสื่อออนไลน์ โดยครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน คุณครูธนัชมนว์ เอี่ยมละออ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ได้ที่ช่องทางแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้
1. Facebook : Chinese by ShiPui
2. YouTube Channel: Chinese by ShiPui

Kroobannok Education News