ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วย Best Practice ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสหวิทยาเขตสัตตบงกช

Kroobannok Education News