นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ในการนิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา โดยทางโรงเรียนได้จัดการเรียนใน 4 รูปแบบด้วยกัน คือ Online, On demand, On hand และ Blended learning โดยมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึง การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อย่างสูงสุด

Kroobannok Education News