โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาจัดให้มีการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป โดยแบ่งวันการรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามระดับชั้นดังนี้ นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 รับในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน และนักเรียนชั้นป.4-ป.6 รับในวันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารปาริชาต ๒ และโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News