โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยในการนี้นางกอบแก้ว สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนในครั้งนี้ด้วย โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัคร 2 รูปแบบด้วยกันคือ รับสมัครที่โรงเรียนโดยตรง และรับสมัครออนไลน์ โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เช่น การผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News