โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามแนวปฏิบัติความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

Kroobannok Education News